January 25, 2022

เขื่อนยักษ์เกิดรอยแตกร้าว20เมตร เสี่ยงพังถล่มได้ทุกเมื่อ

~

~

~

~

~

~

เขื่อนยักษ์เกิดรอยแตกร้าว20เมตร เสี่ยงพังถล่มได้ทุกเมื่อ

~

~

~

เขื่อนยักษ์เกิดรอยแตกร้าว20เมตร เสี่ยงพังถล่มได้ทุกเมื่อ

~

~

~

VDOเขื่อนยักษ์เกิดรอยแตกร้าว20เมตร เสี่ยงพังถล่มได้ทุกเมื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *